Notis Privasi

Kemaskini pada 3 Februari 2022

1. Pengenalan

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) dan peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan kami dan/atau bakal pelanggan. Notis ini akan menyatakan hak anda tentang data peribadi anda yang telah dan/atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh kami.

2. Pengumpulan Data Peribadi

Kami telah mengumpulkan dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh kami dan/atau bagi pihak anda dalam urusan semasa atau akan datang dengan TL Media Enterprise, anak syarikatnya, syarikat bersekutunya (“kami” atau “Syarikat”). Data peribadi anda membolehkan kami mencapai “Tujuan” di sini adalah berkaitan dengan perniagaan kami.

3. Perihalan Data Peribadi

a) Nama;

b) Jantina;

c) Nombor telefon;

d) Alamat e-mel;

e) Alamat IP;

f) Data peribadi yang sensitif; dan mana-mana

g) Maklumat Pengenalan Peribadi / Personal Identifiable Information (PII) yang ditakrifkan oleh undang-undang atau piawaian privasi antarabangsa

4. Tujuan Data Peribadi

TL Media Enterprise akan menggunakan data peribadi pelanggan untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada: 

a) Prosedur-prosedur pengurusan hubungan pelanggan atau pengguna;

b) Menguruskan penghantaran barang/hadiah kepada pelanggan melalui peraduan, pertandingan atau program ‘Giveaway’;

c) Untuk tujuan penambahbaikan laman web ini seperti menganalisis trafik, penyelidikan dan lain-lain

5. Sumber Data Peribadi

TL Media Enterprise boleh mendapatkan data peribadi pelanggan daripada sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Laman Web iaitu techlagi.my, borang ‘hubungi kami’ dan lain-lain.

6. Pendedahan Data Peribadi

Kami mungkin mendedahkan data peribadi pelanggan kepada anak syarikat lain dalam kumpulan kami. Anak-anak syarikat ini akan menganggap data peribadi pelanggan sebagai sulit, menurut Dasar Privasi ini dan dengan semua perundangan Perlindungan Data yang berkenaan dan akan memproses data peribadi tersebut hanya untuk Tujuan dan dalam terma yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab ke atas data peribadi di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi yang kami dedahkan kepada Vendor (sering dirujuk sebagai “pemproses data”). Kami mengambil setiap langkah untuk menyediakan tahap perlindungan yang setanding untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses oleh Vendor. TL Media Enterprise komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, polisinya serta garis panduan dan perintah yang sepadan.

7. Keselamatan Data Peribadi

TL Media Enterprise menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan sebaik mungkin. Data peribadi yang diberikan kepada TL Media Enterprise melalui laman web kami atau melalui mana-mana Aplikasi, transaksi kad kredit dalam talian dilindungi semasa transit menggunakan penyulitan seperti Transport Layer Security (TLS). Apabila data peribadi disimpan oleh TL Media Enterprise, kami menggunakan sistem komputer dengan akses terhad yang ditempatkan di kemudahan menggunakan langkah keselamatan fizikal. Data yang disimpan dalam perkhidmatan awan (cloud service) adalah dalam bentuk yang disulitkan termasuk apabila kami menggunakan storan pihak ketiga. Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan dalam persekitaran bukan elektronik juga dikendalikan dengan prosedur dan cara yang ketat.

8. Penggunaan Kuki

Kuki yang digunakan oleh Laman Web hanya dikaitkan dengan pengguna tanpa nama (anonymous) dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi kepada pengguna. Sesetengah kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan TL Media Enterprise dengan data mengenai keberkesanan penglibatan (enggagements) dan promosi. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tidak sama sekali mengumpul data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Selain itu, kuki bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. 

9. Pemindahan Data Peribadi

Kami sangat serius untuk menyediakan tahap perlindungan yang setanding bagi data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses atau digunakan di luar Malaysia oleh vendor atau pihak pakar.

10. Kewajipan Subjek Data

” Ia menjadi keperluan untuk TL Media Enterprise mengumpul dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, pelanggan juga wajib membekalkan data peribadi kepada kami dengan cara yang paling tepat. Jika pelanggan tidak memberikan kami data peribadi, TL Media Enterprise tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan, untuk Tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 di sini, atau memberikan perkhidmatan kami dengan berkesan kepada pelanggan, dan segala hubungan yang dicipta atau akan diciptakan antara kami hendaklah kemudiannya ditamatkan dan tidak lagi berkuat kuasa serta-merta.

11. Hak Subjek Data

a) Untuk meminta akses kepada data peribadi, Pelanggan mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi yang telah diproses oleh kami dengan notis yang munasabah. Permintaan akses boleh dibuat melalui dalam talian dengan mengisi Borang Permintaan Akses Data atau anda boleh hubungi kami melalui e-mel

b) Untuk meminta pembetulan data peribadi, Pelanggan mempunyai hak untuk meminta lakukan pembetulan dan/atau kemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau sudah lapuk. Permintaan pembetulan boleh dibuat melalui dalam talian dengan mengisi Borang Permintaan Pembetulan Data atau anda boleh hubungi kami melalui e-mel

c) Untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, Pelanggan berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi kami dengan menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini secara nyata, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung, tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

12. Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Kami menasihatkan anda menyemak tapak web kami untuk Polisi Privasi ini secara berkala. Sila lihat notis privasi kami di laman web, www.techlagi.my/polisi-privasi

13. Pengakuan dan Persetujuan

Dengan berkomunikasi, melibatkan diri dengan TL Media Enterprise atau menggunakan produk dan perkhidmatan Syarikat, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju serta memberi keizinan untuk menggunakan, pendedahan memproses dan pemindahan data peribadi anda oleh TL Media Enterprise seperti yang diterangkan dalam Notis ini. Anda juga boleh menarik balik kebenaran anda melalui notis bertulis atau mengisi borang di laman web (bahagian hubungi kami) .

14. Pertanyaan dan Aduan

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut tentang data peribadi yang kami pegang atau cara maklumat anda dikumpul atau digunakan yang tidak dijawab oleh Notis Privasi ini, sila hubungi atau tulis kepada kami di:

a) E-mel: techlagiproduction@gmail.com

b) Laman Web: https://techlagi.my/mengenai-kami

c) Twitter: @tech_lagi

d) Instagram: @techlagi